top of page

รับฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะป้องกันตัว- โรงเรียน บริษัทหรือองค์กรใด ที่สนใจให้นักเรียนหรือบุคคลากรได้มีความรู้และทักษะการป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐาน สามารถติดต่อสมาคมไอคิโดประเทศไทยให้เข้าไปอบรมวิชาป้องกันตัวไอคิโดได้ เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่ การป้องกันตัวจากอุบัติเหตุทั่วๆไป และการป้องกันตัวจากผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งจากมือเปล่าและจากอาวุธ
 

- ระยะเวลาการอบรมฝึกสอน จะเป็นการกำหนดร่วมกันระหว่างสมาคมไอคิโดประเทศไทยและโรงเรียน บริษัทหรือองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 

- สามารถจัดเป็นหลักสูตรส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะได้
 

- อาจารย์ผู้สอนทั้งชายและหญิง มีประสบการณ์จากการฝึกฝนวิชาไอคิโดมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
 

- หากมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-714-0828

Self-defence Training Courses

for schools, companies and organizations

- Schools, companies or organizations wishing to provide their students or staff with basic self-defence knowledge and skills are welcome to contact Aikido Association Thailand to arrange a Self-defence Training Course.
The content of the training course will cover self-defence from general accidents and from the ill-intentioned individuals, both unarmed and armed.


- The duration of the training course will be determined jointly between Aikido Association Thailand and the schools, companies or organizations for the maximum benefit of the trainees.


- The training course can be conducted as a private course or a group session.


- Instructors, both male and female, have over 20 years of experience in Aikido and self-defence training.

 

- If you require any further information, please feel free to call us. Tel: 02-714-0828

 

bottom of page